SOL·LICITUD DE BECA DE COL·LABORACIÓ
Nom:
Cognoms:
Núm SS:
Si us plau, es imprescindible omplir correctament per poder processar la sol·licitud. Si no es disposa d’un número de la seguretat social vàlid, poseu-vos en contacte amb Mireia Solsona a msolsona@fbg.ub.edu
DNI/NIF/Document d'identitat:
Data de naixement: La data de naixement ha de ser de la forma DD-MM-YYYY.
Telèfon:
Adreça:
Número:
Pis:
Codi Postal:
Població:
Correu electrònic:
Compte corrent: Degut a la nova normativa SEPA els comptes corrents han d'incorporar el camp IBAN.
Els números de comptes han de tenir: IBAN - ENTITAT - OFICINA - CODI CONTROL - NÚM. COMPTE
 -   -   -   - 
Estudis actualment en curs:
Seleccioni la beca a la qual vol inscriure-s:
COMPROMÍS DEL BECARI

La Fundació Bosch i Gimpera es compromet a vetllar per la seguretat i salut dels seus treballadors i dels seus becaris i a integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats d’acord amb les normatives legals corresponents. En aquest sentit, com a possible becari, confirmeu que:

• Em comprometo a cumplir amb les normes de seguretat sobre riscos laborals.
• He llegit i entès tots els riscos als que podré estar sotmès.
• Declaro que les dades a dalt esmentades son verídiques.

Les dades personals facilitades seran incorporades en un fitxer de la Fundació Bosch i Gimpera amb la finalitat d’atendre la seva petició, i fer-li arribar informació relativa a la mateixa per via electrònica. Les dades podran ser comunicades a la Universitat de Barcelona. Els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició podrà exercitar-se per escrit a Barcelona, carrer Baldiri Reixac, 4-8.

Declaro estar conforme amb el text anterior